Strategia podatkowa
                                                                                               Kraków,  dn. 03-11-2021

ALTI  PLUS SPÓ?KA AKCYJNA

SPÓ?KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP 6772368861

ul. J. LEA 213

30-133 Kraków      

STRATEGIA PODATKOWA

 realizowana  za rok podatkowy 01-01-2020 do 31-12-2020

(Art.27c Ustawy  o PDOP za 2021 rok)

Spó?ka kwestie podatkowe przedsi?biorstwa traktuje jako odpowiedzialno?? rzetelnego p?acenia nale?nych podatków w terminach i w wysoko?ciach wynikaj?cych z obowi?zuj?cego prawa , oraz spó?ka traktuje to jako nale?ny obowi?zek zwrotu cz??ci zysku do spo?ecze?stwa Polski. Strategia podatkowa realizowana jest przez kierownictwo i pracowników spó?ki stosuj?c zawsze najwy?sze standardy etyczne.

1.Procedury dotycz?ce  zarz?dzania  i egzekwowania  obowi?zków  wynikaj?cych  z przepisów prawa podatkowego ,  oraz zapewnienie  ich prawid?owego   wykonania

W spó?ce obieg dokumentów, kontroli dokumentów i dowodów ksi?gowych jest okre?lony Zarz?dzeniami, Dyrektywami, Komunikatami i poleceniami s?u?bowymi przez Zarz?d spó?ki ( komplementariusza).

Rotacja pracowników jest minimalna, st?d procedury znane s? pracownikom od wielu lat. Dokumenty podlegaj? kontroli przed ich zaksi?gowaniem do ksi?g handlowych, wytwarzane s? w 2 egzemplarzach z których jeden zostaje w jednostce która dokument wytworzy?a a drugi egzemplarz kierowany do centrali jest weryfikowany i dopiero kierowany do ksi?gowania. Nadzór nad weryfikacj? dokumentów do ksi?gowania i nad ksi?gowanymi dokumentami sprawuje G?ówna ksi?gowa zatrudniona w oparciu o Umow? o prac?.

2. Okre?lenie zasad   post?powania  w sytuacjach  wymagaj?cych  indywidualnych interpretacji  organów podatkowych

Spó?ka nie korzysta z procedury indywidualnych interpretacji podatkowych, spó?ka korzysta z dost?pnych indywidualnych interpretacji podatkowych publikowanych - w miar? potrzeb.

3. Okre?lenie  sposobów  zapewnienia  rynkowych  warunków  transakcji z podmiotami powi?zanymi

W przypadku transakcji z podmiotami powi?zanymi prawid?owe zapewnienie warunków transakcji rynkowych nast?puje poprzez porównanie stawek us?ug z dost?pnymi stawkami rynkowymi albo w razie braku takich mo?liwo?ci podstaw? s? faktyczne koszty wykonanej us?ugi plus godziwa mar?a rynkowa od kilku do kilkunastu procent

4. Okre?lenie charakteru i rozmiaru prowadzonej  dzia?alno?ci gospodarczej

Dzia?alno?? gospodarcza spó?ki to handel hurtowy napojami g?ównie alkoholowymi. Rozmiar dzia?ania jest niewielki w skali kraju - wynosi ok 2-3%. Ma charakter schy?kowy ze wzgl?du na systemow? likwidacj? dzia?alno?ci gospodarczej przez odbiorców spó?ki z przyczyn ekonomicznych, polski kapita?.

5. Procedura obiegu  dokumentów , kontroli dokumentów , dowodów ksi?gowych

Procedura obiegu dokumentami jak w pkt. 1.

6. Procedura  sposobu kontroli  terminowo?ci i prawid?owo?ci  sk?adania deklaracji podatkowych , oraz p?atno?ci podatku.

G?ówna ksi?gowa spó?ki jest odpowiedzialna za terminowe, prawid?owe sk?adanie deklaracji podatkowych, oraz p?atno?ci podatkowe. Nadzór nad G?ówn? ksi?gow? sprawuje bezpo?rednio Zarz?d spó?ki. Zarz?d dodatkowo zatwierdza osoby którym spó?ka zleca kontrol? instytucjonaln? prawid?owo?ci wykonania zada? przez G?ówn? ksi?gow?.

7. Procedura VAT - nale?yta staranno?? , weryfikacja  kontrahentów - VIES , wykaz podatników -bia?a lista

Procedura dotycz?ca VAT realizuje pracownik dzia?u ksi?gowego, wydzielonej jednostki.  Nadzorowany przez G?ówn? ksi?gow?.

8. Procedura WHT ( podatek u ?ród?a)- procedura nale?ytej staranno?ci , rozlicze? podatkowych  na terytoriach lub  w krajach stosuj?cych szkodliw? konkurencj? podatkow?.

Procedura WHT nie wyst?puje. Spó?ka nie ma takich potrzeb - nie wyst?puj? transakcje tego rodzaju.

Odpowiada za te kwestie G?ówna ksi?gowa.

9.Procedura CRBR ( Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)

Procedura CRBK - spó?ka sporz?dza na bie??co wszelkie dokumenty i przesy?a do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za procedur? odpowiada G?owna Ksi?gowa.

10. Procedura przeciwdzia?ania  praniu brudnych pieni?dzy , oraz finansowaniu terroryzmu

G?ówna ksi?gowa i pracownicy ksi?gowo?ci realizuj? zgodnie z prawem wszelkie obowi?zki wynikaj?ce z przeciwdzia?ania praniu brudnych pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu .

11. Procedura realizacji obowi?zków w zakresie schematów podatkowych

 SPÓ?KA NIE UCZESTNICZY W ?ADNYCH SCHEMATACH PODATKOWYCH . SPÓ?KA P?ACI PODATKI W MAKSYMALNEJ WYSOKO?CI BEZ ULG I ZWOLNIE?.

12. Inne procedury  lub instrukcje podatkowego

Nie ma potrzeby stosowania innych procedur poza rzeteln? prac? i funkcjonaln? odpowiedzialno?ci? G?ównej ksi?gowej  za rzetelne p?atno?ci podatkowe.
 
 

Menu
Start
Kontakt
Linki
Galeria Produktów
Strategia podatkowa
imieniny
Pogoda