Strategia podatkowa
 

Kraków, dn. 27-12-2023ALTI PLUS LESZEK GIBA?A

SPÓ?KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP 6772368861

ul. J. LEA 213

30-133 Kraków


STRATEGIA PODATKOWArealizowana za rok podatkowy 01-01-2022 do 31-12-2022(Art.27c Ustawy o PDOP za 2022 rok)


 

Spó?ka kwestie podatkowe przedsi?biorstwa traktuje jako odpowiedzialno?? rzetelnego p?acenia nale?nych podatków w terminach i w wysoko?ciach wynikaj?cych z obowi?zuj?cego prawa , oraz spó?ka traktuje to jako nale?ny obowi?zek zwrotu cz??ci zysku do spo?ecze?stwa Polski. Strategia podatkowa realizowana jest przez kierownictwo i pracowników spó?ki stosuj?c zawsze najwy?sze standardy etyczne.


1.Procedury dotycz?ce zarz?dzania i egzekwowania obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa podatkowego , oraz zapewnienie ich prawid?owego wykonaniaW spó?ce obieg dokumentów, kontroli dokumentów i dowodów ksi?gowych jest okre?lony Zarz?dzeniami, Dyrektywami, Komunikatami i poleceniami s?u?bowymi przez Zarz?d spó?ki ( komplementariusza).

Rotacja pracowników jest minimalna, st?d procedury znane s? pracownikom od wielu lat. Dokumenty podlegaj? kontroli przed ich zaksi?gowaniem do ksi?g handlowych, wytwarzane s? w 2 egzemplarzach z których jeden zostaje w jednostce która dokument wytworzy?a a drugi egzemplarz kierowany do centrali jest weryfikowany i dopiero kierowany do ksi?gowania. Nadzór nad weryfikacj? dokumentów do ksi?gowania i nad ksi?gowanymi dokumentami sprawuje G?ówna ksi?gowa zatrudniona w oparciu o Umow? o prac?.2. Okre?lenie zasad post?powania w sytuacjach wymagaj?cych indywidualnych interpretacji organów podatkowychSpó?ka nie korzysta z procedury indywidualnych interpretacji podatkowych, spó?ka korzysta z dost?pnych indywidualnych interpretacji podatkowych publikowanych – w miar? potrzeb.3. Okre?lenie sposobów zapewnienia rynkowych warunków transakcji z podmiotami powi?zanymiW przypadku transakcji z podmiotami powi?zanymi prawid?owe zapewnienie warunków transakcji rynkowych nast?puje poprzez porównanie stawek us?ug z dost?pnymi stawkami rynkowymi albo w razie braku takich mo?liwo?ci podstaw? s? faktyczne koszty wykonanej us?ugi plus godziwa mar?a rynkowa od kilku do kilkunastu procent


4. Okre?lenie charakteru i rozmiaru prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczejDzia?alno?? gospodarcza spó?ki to handel hurtowy napojami g?ównie alkoholowymi. Rozmiar dzia?ania jest niewielki w skali kraju – wynosi ok 2-3%. Ma charakter schy?kowy ze wzgl?du na systemow? likwidacj? dzia?alno?ci gospodarczej przez odbiorców spó?ki z przyczyn ekonomicznych, polski kapita?.


5. Procedura obiegu dokumentów , kontroli dokumentów , dowodów ksi?gowych


Procedura obiegu dokumentami jak w pkt. 1.6. Procedura sposobu kontroli terminowo?ci i prawid?owo?ci sk?adania deklaracji podatkowych , oraz p?atno?ci podatku.G?ówna ksi?gowa spó?ki jest odpowiedzialna za terminowe, prawid?owe sk?adanie deklaracji podatkowych, oraz p?atno?ci podatkowe. Nadzór nad G?ówn? ksi?gow? sprawuje bezpo?rednio Zarz?d spó?ki. Zarz?d dodatkowo zatwierdza osoby którym spó?ka zleca kontrol? instytucjonaln? prawid?owo?ci wykonania zada? przez G?ówn? ksi?gow?.7. Procedura VAT – nale?yta staranno?? , weryfikacja kontrahentów - VIES , wykaz podatników -bia?a listaProcedura dotycz?ca VAT realizuje pracownik dzia?u ksi?gowego, wydzielonej jednostki. Nadzorowany przez G?ówn? ksi?gow?.8. Procedura WHT ( podatek u ?ród?a)- procedura nale?ytej staranno?ci , rozlicze? podatkowych na terytoriach lub w krajach stosuj?cych szkodliw? konkurencj? podatkow?.Procedura WHT nie wyst?puje. Spó?ka nie ma takich potrzeb – nie wyst?puj? transakcje tego rodzaju.

Odpowiada za te kwestie G?ówna ksi?gowa.
9.Procedura CRBR ( Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)


Procedura CRBK – spó?ka sporz?dza na bie??co wszelkie dokumenty i przesy?a do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za procedur? odpowiada G?owna Ksi?gowa.


10. Procedura przeciwdzia?ania praniu brudnych pieni?dzy , oraz finansowaniu terroryzmu


G?ówna ksi?gowa i pracownicy ksi?gowo?ci realizuj? zgodnie z prawem wszelkie obowi?zki wynikaj?ce z przeciwdzia?ania praniu brudnych pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu .11. Procedura realizacji obowi?zków w zakresie schematów podatkowych​ Spó?ka nie uczestniczy w ?adnych schematach podatkowych . Spó?ka p?aci podatki w maksymalnej wysoko?ci bez ulg i zwolnie?.12. Inne procedury lub instrukcje podatkowegoNie ma potrzeby stosowania innych procedur poza rzeteln? prac? i funkcjonaln? odpowiedzialno?ci? G?ównej ksi?gowej za rzetelne p?atno?ci podatkowe.

 
 

Menu
Start
Kontakt
Linki
Galeria Produktów
Strategia podatkowa
imieniny
Pogoda